De Luisterrups
Laten we onszelf en elkaar leren begrijpen in wat we voelen en bedoelen

AVG/ Privacy Policy

Bij De Luisterrups nemen we de bescherming van persoonsgegevens serieus en gaan zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. Persoonlijke gegevens worden nooit verkocht aan derden.

De Luisterrups, gevestigd aan Beetsterweg 22, Beetsterzwaag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://luisterrups.nl/
Beetsterweg 22, Beetsterzwaag

Jacquelien is de Functionaris Gegevensbescherming van De Luisterrups Zij is te bereiken via lnspurretsiulgva

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
  U bent verplicht deze gegevens te verstrekken zonder het verstrekken van deze informatie kan er geen zorgcontract opgesteld worden, zonder zorgcontract wordt er geen hulp verleend.
  De wettelijke grondslagen hiervoor zijn
  Toestemming: U heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de zorgovereenkomst waarbij u partij bent.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Luisterrups verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lnspurretsiulgva, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Luisterrups verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U hulp te kunnen bieden volgens de zorgovereenkomst

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Luisterrups bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dit zal maximaal 8 jaar zijn

Delen van persoonsgegevens met derden

De Luisterrups verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Luisterrups blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Luisterrups gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

CookieTypeDuurOmschrijving
__Secure-* / SIDCC / DV / NID / 1P_JAR / CONSENTMarketing2 jaarDeze cookies worden gezet door Google vanwege het gebruik van Google diensten (zoals bijvoorbeeld het tonen van een routekaartje via Google Maps). Bij deze cookies zitten ook cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden en daarmee gerichte advertenties e.d. tonen. Voor de relevante details zie https://policies.google.com/technologies/cookies  
c_cerber_*Noodzakelijk1 maandCerber cookies worden gebruikt om deze website te beveiligen tegen hackers en indringers.
cmplz-*Noodzakelijk1 jaarDeze cookies van de Complianz plugin worden gebruikt om de toestemming vast te leggen zodat deze website weet welke cookies gebruikt mogen worden en welke niet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Luisterrups en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lnspurretsiulgva.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Luisterrups wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Luisterrups neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lnspurretsiulgva